چارت درسی کارشناسی پیوسته شهرسازی

ترم 1
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209910 مبانی شهرشناسی 2 پایه نظری 32   - -
1209913 هندسه احجام و پرسپکتیو 3 پایه نظری- عملی 32 32 - -
1209912 بیان معماری 3 پایه نظری- عملی 32 32 - -
1209914 ترسیم مقدماتی 3 پایه نظری-عملی 32 32 - -
1017 دانش خانواده و جمعیت  2 عمومی نظری 32   - -
1013 ریاضیات 2 پایه نظری 32   - -
1001 اندیشه 1 2 عمومی نظری 32   - -
1004 اخلاق اسلامی 2 عمومی نظری 32   - -
مجموع واحد 19
                 
ترم 2
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209921 اقتصاد شهری 2 پایه نظری 32   - -
1010 زبان انگلیسی 3 عمومی نظری 48   - -
1209911 درک و بیان محیط شهری 2 پایه نظری 32   - -
1209942 مبانی مهندسی معماری و ساختمان 2 اختیاری نظری 32   - _
1209922 آمار در شهرسازی 2 پایه نظری 32   - -
1209915 ترسیم پیشرفته 3 پایه نظری- عملی 16 64 ترسیم مقدماتی -
206812 معادلات دیفرانسیل 2 پایه نظری 32   ریاضیات -
1209920 جغرافیای شهری 2 پایه نظری 32   - -
1209919 جامعه شناسی شهری 2 پایه نظری 32   - -
مجموع واحد 20
                 
ترم 3
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209930 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری 3 تخصصی نظری- عملی 32 32 جغرافیای شهری -
1209917 کاربرد نقشه برداری در شهرسازی 3 پایه نظری- عملی 16 64 گذراندن 25 واحد -
1209928 تاریخ شهر و شهرسازی در جهان 2 تخصصی نظری 32   - -
1209933 کارگاه شهرسازی 1 5 تخصصی نظری- عملی 16 128 ترسیم پیشرفته -
1003 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 عمومی نظری 32   - -
1209931 مبانی و روشهای طراحی شهری 3 تخصصی نظری -عملی 32 32 ترسیم پیشرفته -
1209951 فیزیک 2 پایه نظری 32   - -
مجموع واحد 20
                 
ترم 4
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209934 کارگاه شهرسازی 2 5 تخصصی نظری- عملی 16 128 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری ، مبانی و روشهای طراحی شهری ،کارگاه شهرسازی 1 -
1209937 مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 2 تخصصی نظری 32   - -
1209948 تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای 2 اختیاری نظری 32   - -
1209916 اصول سیستم های اطلاعات مکانی GIS 2 پایه نظری-عملی 16 32 - -
1209939 تاسیسات و زیرساخت های شهری 3 تخصصی نظری- عملی 32 32 - -
1209929 تاریخ شهرهای ایرانی - اسلامی 2 تخصصی نظری 32   تاریخ شهر و شهرسازی در جهان -
1209918 زبان تخصصی 2 پایه نظری 32   - -
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 عمومی نظری 32   - -
مجموع واحد 20
                 
ترم 5
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209935 کارگاه شهرسازی 3 5 تخصصی نظری- عملی 16 128 کارگاه شهرسازی 2 ، مبانی طراحی شبکه حمل و نقل شهری ، تاسیسات و زیر ساختهای شهری -
1209927 شناخت و تحلیل فضای شهری 3 تخصصی نظری-عملی 32 32 - -
1020 تربیت بدنی 1 عمومی عملی   32 - -
1209938 مسکن 2 تخصصی نظری 32   - -
1209936 مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری 2 تخصصی نظری 32   - -
1209924 برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی 3 تخصصی نظری- عملی 32 32 مبانی و روشهای برنامه ریزی شهری ، مبانی و روشهای طراحی شهری شناخت و تحلیل فضای شهری
مجموع واحد 16
                 
ترم 6
شماره درس نام درس  واحد   نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209925 کارگاه شهرسازی 4 5 تخصصی نظری- عملی 16 128 برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی ، شناخت و تحلیل فضای شهری ، کارگاه شهرسازی 3 -
1209932 روش تحقیق در شهرسازی 3 تخصصی نظری-عملی 32 32 - -
1209946 مبانی مدیریت شهری 2 اختیاری نظری 32   - -
1209923 برنامه ریزی منطقه ای 2 تخصصی نظری 32   - _
1009 زبان فارسی 3 عمومی نظری 48   - -
1005 متون اسلامی 2 عمومی نظری 32   - -
1021 ورزش 1 1 عمومی عملی   32 - -
1209950 سوانح طبیعی و سکونتگاه های انسانی 2 اختیاری نظری 32   - -
مجموع واحد 20
                 
ترم 7
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209926 کارگاه شهرسازی 5 5 تخصصی نظری- عملی 16 128 کارگاه شهرسازی 4 ، مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون شهری ، مسکن -
1209949 ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست 2 اختیاری نظری 32   - -
1209943 حقوق و قوانین شهری 2 اختیاری نظری 32   - _
1209944 کاربرد رایانه در شهرسازی 2 اختیاری نظری_ عملی 16 32 - -
1209945 طراحی و کاربرد نظام اطلاعات شهری 2 اختیاری نظری 32   - -
1209940 مدل های کمی در شهرسازی 2 تخصصی نظری 32   آمار در شهرسازی -
مجموع واحد 15
                 
ترم 8
شماره درس نام درس  واحد نوع درس نظری عملی پیشنیاز همنیاز
1209941 پروژه نهایی 6 تخصصی نظری_ عملی 32 128 - -
1209947 سمینار مسائل شهری 2 اختیاری نظری 32   - -
1002 اندیشه 2 2 عمومی نظری 32   - -
مجموع واحد 10

چارت درسی کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

ترم 1
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428211 کارگاه مصالح وساخت 2 عملی پایه - -
428210 هندسه کاربردی 3 عملی-نظری پایه  - -
428212 درک و بیان محیط 3 عملی-نظری پایه - -
1009  فارسی 3 نظری عمومی - -
1001 اندیشه1 2 نظری عمومی - -
1010 زبان عمومی 3 نظری عمومی - -
مجموع واحد 16
             
ترم 2
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428234 مصالح ساختمانی 2 عملی-نظری اصلی کارگاه مصالح وساخت -
428216 ریاضیات و آمار 3 نظری پایه - -
428218 مقدمات طراحی معماری1 5 عملی- نظری پایه  - -
428215 هندسه مناظر و مرایا 2 عملی- نظری پایه هندسه کاربردی -
428213 بیان معاری1 2 عملی- نظری پایه - -
1007 تربیت بدنی 1 عملی عمومی - -
1002 اندیشه2 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 17
             
ترم 3
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428217 انسان،طبیعت،معماری 2 عملی-نظری پایه مقدمات طراحی معماری1 -
428219 مقدمات طراحی معماری2 5 عملی-نظری پایه هندسه کاربردی-کارگاه مصالح وساخت-درک وبیان محیط-بیان معماری1ومقدمات طراحی معماری1 -
428229 ایستایی 2 نظری اصلی ریاضیات وآمار -
428214 بیان معماری2 2 عملی-نظری پایه بیان معماری1 -
* درس اختیاری 2 اختیاری   - -
1021 ورزش 1 1 عملی عمومی تربیت بدنی -
1017 دانش خانواده وجمعیت 2 نظری عمومی - -
1004 اخلاق و تربیت اسلامی 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 18
             
ترم 4
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428230 مقاومت مصالح سازه های فلزی 2 نظری اصلی ایستایی -
428221 آشنایی با معماری جهان 2 نظری اصلی مقدمات طراحی معماری2 -
428222 برداشت از بناهای تاریخی 3 عملی اصلی مقدمات طراحی معماری2 -
428239 طرح معماری1 5 عملی-نظری اصلی مقدمات طراحی معماری2 -
* درس اختیاری 2     - -
428225 نقشه برداری 2 عملی-نظری اصلی پس از ترم دوم -
1005 متون اسلامی 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 18
             
ترم 5
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428235 ساختمان1 2 نظری اصلی مصالح ساختمانی-طرح معماری1 -
428224 آشنایی با معماری معاصر 2 نظری اصلی آشنایی بامعماری جهان -
428223 آشنایی با معماری اسلامی 4 عملی- نظری اصلی برداشت از بناهای تاریخی -
428226 تنظیم شرایط محیطی 2 نظری اصلی طرح معماری1 -
428237 روستا1 3 عملی- نظری اصلی طرح معماری1 -
428240 طرح معماری2 5 عملی- نظری اصلی مقدمات طراحی معماری2- بیان معماری2 -
مجموع واحد 18
             
ترم 6
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428236 ساختمان2 و گزارش کارگاه 3 عملی-نظری اصلی ساختمان1 -
428231 سازه های بتنی 2 نظری اصلی ایستایی -
428228 تاسیسات مکانیکی 2 نظری اصلی تنظیم شرایط محیطی -
428227 تاسیسات الکتریکی و نور و صدا 2 نظری اصلی تنظیم شرایط محیطی -
428241 طرح معماری3 5 عملی-نظری اصلی طرح معماری1 -
428238 روستا2 3 عملی-نظری اصلی روستا1 -
1006 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 19
             
ترم 7
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428232 متره و برآورد 2 عملی- نظری اصلی ساختمان2وگزارش کارگاه -
428242 آشنایی با مبانی  برنامه ریزی کالبدی 2 عملی-نظری تخصصی پس از ترم ششم -
428245 طرح معماری 4 5 عملی- نظری تخصصی پس از ترم ششم -
428247 طراحی فنی 3 عملی-نظری تخصصی طرح معماری2-طرح معماری3 -
428220 مبانی نظری معماری 3 نظری اصلی طرح معماری3 -
1003 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 نظری عمومی - -
مجموع واحد 17
             
ترم 8
شماره درس نام درس  واحد نوع درس پیشنیاز همنیاز
428233 مدیریت و تشکیلات کارگاهی 2 عملی-نظری اصلی متره و برآورد -
428248 طرح نهایی 6 عملی تخصصی مقاومت مصالح سازه های فلزی -سازه های بتنی-ساختمان2وگزارش کارگاه -
428244 آشنایی با مرمت ابنیه 3 عملی-نظری تخصصی پس از ترم ششم -
428243 تحلیل فضاهای شهری 3 عملی-نظری تخصصی پس از ترم ششم -
428246 طرح معماری 5 5 عملی-نظری تخصصی طرح معماری2 -
مجموع واحد 19

چارت درسی کارشناسی ارشد معماری

ترم یک
شماره درسنام درسواحدنوع درسپیشنیازهمنیاز
13521  روش تحقیق در معماری 2 پایه - -
 13524 نظریه ها و روش های طراحی 2 پایه -  -
 13529 طرح معماری 1 4 طرحی  - -
 13523 حکمت و هنر اسلامی 2  پایه  -  -
12217  زبان تخصصی 2 اختیاری -  -
مجموع واحد 12
ترم دو
شماره درسنام درسواحدنوع درسپیشنیازهمنیاز
13527 تنظیم شرایط زمین 2 تخصصی - -
15532 روانشناسی محیط 2 تخصصی -  -
 13530 طرح معماری 2 4 طرحی  - -
 15533 سازه های سنتی 2  تخصصی  -  -
13528 نظریه های مکان یابی 2 تخصصی -  -
مجموع واحد 12
ترم سه
شماره درسنام درسواحدنوع درسپیشنیازهمنیاز
13522 سیر اندیشه های اسلامی 2 پایه - -
13531 رساله و طرح نهایی 2 طراحی -  -
مجموع واحد 8

کارشناس گروه مهندسی معماری

طاهره منصف

کارشناس گروه معماری

07138422788

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

آدرس موسسه

شیراز - میدان معلم - خیابان ایمان جنوبی(همت جنوبی) - انتهای خیابان شهید شیخی -  فرعی سوم سمت راست .

تماس با ما

اطلاعات تماس موسسه آموزش عالی آپادانا

  • شماره تماس : 07138321444

با ما در تماس باشید

ما را در صفحات اجتماعی دنبال نمایید...

افراد آنلاین

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم